Zarzuty za naruszenie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama


środa, 5 września 2018

Zarzuty za naruszenie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące naruszenia obowiązków w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Gdańska w związku z zaniechaniem dochodzenia w terminie roszczenia należnego Gminie Miasta Gdańsk. Postępowanie to zostało wszczęte w marca 2017 roku po wpłynięciu do prokuratury zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

zdjęcie: pk.gov/ Gdańsk/ Prokuratura Okręgowa/ Zarzuty za naruszenie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego
zdjęcie: pk.gov/ Gdańsk/ Prokuratura Okręgowa/ Zarzuty za naruszenie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego


Grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

W toku tego postępowania prokurator przedstawił zarzuty jednej osobie pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu Kierownikowi Referatu Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdańska.

Podejrzana jest ona o popełnienie przestępstwa nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 3 kodeksu karnego). Zagrożone jest ono karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Prokurator zarzucił jej także popełnienie przestępstwa umyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1 kodeksu karnego). Zagrożone jest ono karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Podejrzana nie przyznała się do popełniania zarzuconych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych oraz zawieszenia w czynnościach służbowych urzędnika samorządowego.

Gmina Miasta Gdańsk poniosła istotną szkodę

W toku postępowania ustalono, że w marcu 2007 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Gdańska przyjmująca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejonu ulic Czarny Dwór, Hallera w Gdańsku. W uchwale tej przyjęto 30% jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Teren objęty planem był w użytkowaniu wieczystym jednej z firm, która w 2009 roku go zbyła. W związku ze zbyciem nieruchomości Gminie przysługiwała określona w uchwale opłata.

W oparciu o zebrany w toku postępowania materiał dowodowy ustalono, że podejrzana nieumyślnie naruszyła swoje obowiązki poprzez zaniechanie w okresie od września 2009 roku do 12 marca 2012 roku skutecznego wszczęcia w terminie do 5 lat postępowania administracyjnego. Doprowadziła w ten sposób do przedawnienia możliwości ustalenia wysokości należności od firmy Invest Komfort S.A., czym wyrządziła istotną szkodę Gminie Miasta Gdańsk.

Ponadto wiedząc, że postępowanie w sprawie opłaty zostało zakończone decyzją o umorzeniu z powodu przedawnienia roszczenia Gminy, w okresie od czerwca do listopada 2013 roku wykonywała czynności oraz polecała wykonywać czynności mające na celu ustalenie wysokości należności z tytułu opłaty planistycznej. Następnie 12 listopada 2013 roku wydała decyzję administracyjną w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości. W ten sposób podejrzana działała na szkodę interesu publicznego oraz Gminy.


loading...
« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne