FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

12 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jest to pierwszy tego typu akt prawny, który standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami.


foto: men


Celem wprowadzenia ustawy jest przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły do której uczęszcza.


 Ważne jest również zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę.

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opiekę zdrowotną będą sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej.

Miejsce sprawowania opieki zdrowotnej:
w zakresie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczenia będą realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole,
w zakresie realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – świadczenia będą wykonywane w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub dentobusie.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Opieka stomatologiczna, w zakresie określonym ustawą, wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń.

W ustawie określono zakres współpracy między:
rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną,
podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami: pielęgniarką/higienistką szkolną, zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem dentystą,
podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki: dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Ustawa określa również organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Będzie ona realizowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca polegać będzie na wspólnym określeniu sposobu opieki nad uczniem, dostosowanego do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole.

Ponadto minister zdrowia, może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana przez NFZ.

« PREV
NEXT »

Popularne