Budżety gmin puchną od PIT - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

środa, 24 października 2018

Budżety gmin puchną od PITPonad 42,4 mld zł wyniosą w 2019 r. wpływy gmin z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych. To o 5,9 mld zł więcej niż wpływy z tego tytułu szacowane na ten rok - wynika z prognoz resortu finansów.

foto: pixabay

Ministerstwo przesłało do gmin, powiatów i województw informację o planowanych na 2019 r. rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT. 
 
Rekordowe dochody z PIT

Jak wynika z szacunków resortu finansów, w przyszłym roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wyniesie 42,4 mld zł i będzie o ponad 5,9 mld wyższy niż szacowany w 2018 r.

Z obliczeń resortu wynika, że w 42 gminach wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczą w przyszłym roku 100 mln zł. Zestawienie tradycyjnie otwiera Warszawa z prognozowanymi wpływami z tego tytułu rzędu 4,92 mld zł. To więcej niż łącznie kolejne w zestawieniu: Kraków (1,4 mld), Wrocław (1,15 mld), Poznań (952 mln) i Łódź (929 mln). 

W zdecydowanej większości w grupie tej znalazły się miasta na prawach powiatu, czyli miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dawne stolice województw. Wyjątkiem jest m.in. podwarszawska gmina miejsko-wiejska Piaseczno, która z dochodami z PIT na poziomie 213,7 mln zł znalazła się na 22. miejscu pod względem dochodów.

Subwencje 

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.890.522 tys. zł, z tego część wyrównawcza wyniesie 8.190.531 tys. zł, a część równoważąca 699.991 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują mniej zamożne gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 proc. średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przyszłym roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, która wyniesie łącznie 6.192.883 tys. zł otrzyma 1890 gmin, z tego: 149 miast, 458 miast i gmin oraz 1283 gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (699.991 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 proc. analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (54.348 tys. zł). 

Wynikająca z powyższego kwota 754.339 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. 

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1526 gmin, z tego: 171 miast, 479 miast i gmin oraz 876 gmin. 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6 proc.. 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., a także zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej). 

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. - 45.907.494 tys. zł wyłączona została ustawowa 0,4 proc. rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł. 

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne JST podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla: - gmin 29.204.362 tys. zł, - powiatów 15.912.324 tys. zł, - województw 607.178 tys. zł. 

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. 

Wpłaty gmin do budżetu państwa 

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 699.991 tys. zł. 

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 proc. wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

kurier pap    

« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne